Valmynd Leit

Lög Kumpána

Lög Kumpána, félags félagsvísindanema við Háskólann á Akureyri

 

I. kafli
Heiti félags, aðsetur og tilgangur 

1. gr. Félagið heitir Kumpáni, félag félagsvísindanema við Háskólann á Akureyri. Aðsetur þess eru í húsakynnum Háskólans á Akureyri.

2. gr. Félagar eru innritaðir nemendur félagsvísindadeildar Hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sem greitt hafa innritunargjald til skólans og skráð sig í Kumpána.

a. Frestur til að skrá sig í félagið rennur út þremur vikum eftir lok nýnemadaga.

b. Hver félagi getur skráð sig úr félaginu ef hann kýs, hvort sem hann skiptir um deild eða af öðrum ástæðum.

c. Kumpána er heimilt að innheimta skráningargjald svo framarlega sem gjaldið renni til Kumpána.

3. gr. Markmið félagsins eru:
a. að gæta sameiginlegra hagsmuna félagsvísindanema og vera málsvari þeirra innan skóla sem utan.
b. að vinna að aukinni samheldni meðal nemenda.
c. að stofna til samstarfs við félög félagsvísindanema annarra skóla heima og erlendis.

d. Að standa fyrir ferðum, fræðslufundum og skemmtunum fyrir félagsmenn sína.

II. kafli
Aðalfundur og kosningar

4. gr. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund Kumpána skal halda viku fyrir aðalfund FSHA. Til fundarins skal boða með auglýsingu á tryggilegan hátt, með sjö daga fyrirvara hið minnsta, og er hann þá lögmætur.

5. gr. Ef aðalfundur telst ekki löglegur skal boða til nýs aðalfundar að viku liðinni og telst sá fundur löglegur.

6. gr. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
a.Fundur settur.
b.Kosning fundarstjóra.
c.Kosning fundarritara.
d.Skipun kjörnefndar.
e.Skýrsla formanns.
f.Skýrsla gjaldkera og afgreiðsla reikninga.
g.Lagabreytingar.
h.Kosning formanns.
i.Kosning þriggja stjórnarmeðlima.

j.Kosning fulltrúa í fastanefndir FSHA.
j.Kosning á fulltrúa nemenda í náms- og matsnefnd Félagsvísinda.
k.Kosning á fulltrúa nemanda í náms og matsnefnd Nútímafræði.
l.Kosning skoðunarmanns reikninga.
m.Önnur mál.
n.Stjórnarskipti.
o.Fundi slitið.

7. gr. Kosningarétt hafa allir þeir sem teljast aðilar að Kumpána skv. 2. gr. Það sama skal gilda um kjörgengi.

8. gr. Formaður skal vera kosinn í sérstakri kosningu.

9. gr. Kosning til stjórnar skal fara fram með leynilegum atkvæðagreiðslum á aðalfundi félagsins.

10. gr. Fundarstjóri og fundarritari skulu annast skipulag og framkvæmd kosninga á aðalfundi.

11. gr. Kjósa skal einn fulltrúa nemenda og varamann hans í náms- og matsnefnd nútímafræði annars vegar og félagsvísinda hins vegar.. Bjóði sig enginn fram skal skipun í þau vera í höndum stjórnar Kumpána. 

III. Kafli
Stjórn

12. gr. Stjórn Kumpána skal skipuð fimm nemendum félagsvísindadeildar sem uppfylla skilyrði 2. gr um félagaaðild.

a. Embætti innan stjórnar Kumpána eru eftirfarandi:

i. Formaður

ii. Varaformaður

iii. Ritari

iv. Gjaldkeri

v. Fulltrúi nýnema.

 

b. Stjórn Kumpána situr stjórnarfundi og fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins á milli aðalfunda.

c. Stjórnarmeðlimir Kumpána eru ekki bundnir embættisheitum sínum opinberlega, má hver og einn velja sitt heiti að fengnu samþykki stjórnar.

d. Stjórninni er heimilt að kalla á sinn fund fulltrúa Kumpána í nefndum og ráðum. Fulltrúar þessir hafa ekki atkvæðisrétt á stjórnarfundum, en hafa þó málfrelsi og tillögurétt.

13. gr. Hlutverk formanns skulu vera þau sem hér á eftir segir:
a. Formaður kemur fram fyrir hönd nemenda út á við. Hann skal boða til félags- og stjórnarfunda svo oft sem þess gerist þörf og verður þá eða skipar fundarstjóra. Formaður skal einnig sjá til þess að lög félagsins séu uppfærð í samræmi við lagabreytingar sem samþykktar eru á aðalfundi.
b. Formaður hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum félagsins og ber hann endanlega ábyrgð á málefnum þess.
c. Formaður situr fræðasviðsfundi, deildaráðsfundi og deildarfundi félagsvísindadeildar fyrir hönd nemenda og er fulltrúi Kumpána í Stúdentaráði.

14. gr. Hlutverk varaformanns skulu vera þau sem hér á eftir segir:
a. Varaformaður skal vera formanni innan handar í öllum málum og gegna starfi formanns í forföllum hans.
b. Ef varaformaður getur ekki gegnt því hlutverki af einhverjum ástæðum skal annar stjórnarmeðlimur taka hans stað.

15. gr. Hlutverk ritara skulu vera þau sem hér á eftir segir:
a. Ritara ritar niður fundargerðir félagsins og færir þær inn á heimasíðu félagsins svo nemendur hafi greiðan aðgang að þeim.
b. Ritari er stjórnarformaður Félaga.

16. gr. Hlutverk gjaldkera skulu vera þau sem hér á eftir segir:
a. Gjaldkeri hefur yfirumsjón með fjárreiðum á vegum félagsins, í samráði við stjórn.
b. Gjaldkeri hefur prókúru félagins og ritar firma þess.
c. Hann þarf að standa skil á fjárreiðum félagsins á aðalfundi þess.

d. Gjaldkera er skylt að skila nýrri stjórn löglegu bókhaldi á kynningarfundi með nýjum gjaldkera.

17. gr. Hlutverk fulltrúa fyrsta árs nema skulu vera þau sem hér á eftir segir:
a. Fulltrúi fyrsta árs nema skal vera tengiliður stjórnar Kumpána við nemendur á sínu fyrsta ári í Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri.
b. Fulltrúi fyrsta árs nema skal kjósa í byrjun haustannar ár hvert

18. gr. Á félagsfundi getur félagsmaður borið upp vantraust á meðlim eða meðlimi stjórnar. Tillaga hans þarf að hljóta samþykki 2/3 fundarmanna til að hún nái fram að ganga enda sé a.m.k. 1/10 félagsmanna á félagsfundinum.

IV. Kafli
Félagsfundur

19. gr. Félagsfundur skal haldinn ef 1/5 félagsmanna fer skriflega fram á félagsfund eða meirihluti stjórnar. Fundurinn skal haldinn innan viku og ber stjórninni að boða til fundarins með tryggilegum hætti með minnst tveggja daga fyrirvara.

V. Kafli
Lagabreytingar

20. gr. Lagabreytingar skulu eingöngu eiga sér stað á aðalfundi. Til að lagabreyting öðlist gildi þarf hún að vera samþykkt af a.m.k. meirihluta fundarmanna sem mættir eru á löglegan aðalfund.

21. gr. Lagabreytingatillögur
a. Lagabreytingatillögur stjórnar skulu kynntar á sama vettvangi og aðalfundarboð sem og kynntar sérstaklega á fundinum sjálfum.
b. Lagabreytingatillögur fundarmanna þurfa að berast fundarstjóra fyrir 5. lið dagskráar Aðalfundar eins og segir í 6. grein.

VI. Kafli
Fjármál

22. gr. Stjórn félagsins hefur heimild til þess að leita fjármagns utan veggja háskólans, bæði í formi styrkja sem og samninga.

23. gr. Skoðunarmaður reikninga skal fara yfir reikninga fyrir aðalfund félagsins.

VII. Kafli
Slit á félaginu

24. gr. Nú leysist félagið upp og renna þá öll réttindi og skyldur til FSHA.

VIII. Kafli
Önnur ákvæði

25.gr. Kumpáni er útgefandi Skólablaðsins Félaga, kt. 540911-0370. Stjórn Kumpána skal boða til opins fundar ef starfsemi Félaga þarf að efla og tryggja útgáfu óháð formi.

 

26. gr. Lög félagsins skulu ávallt vera aðgengileg í nýjustu útgáfu á vef félagsins og vera öllum félagsmönnum aðgengileg með þeim hætti.

27.gr. Allir þeir sem sinna trúnaðarstörfum fyrir Kumpána eru bundnir trúnaði um viðkvæm mál sem þeir kunna að verða áskynja við störf sín fyrir félagið.

28. gr. Fundargerðir stjórnar- og aðalfunda félagsins skulu vera, með sama hætti og segir í 26.gr. aðgengilegar öllum félagsmönnum.

29. gr. Stangist lagaákvæði í lögum Kumpána á við lög FSHA skulu lög FSHA ráða. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi.

Verði lögum FSHA breytt á þann veg að það hafi áhrif á starfsemi Kumpána skal stjórn Kumpána gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta viðkomandi breytingum. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi.

 

Lög þessi taka gildi frá samþykkt þeirra, þann 14. febrúar 2014 


Félag stúdenta viđ Háskólann á Akureyri

Sólborg v/norđurslóđ
              kt. 420888-2799         

600 Akureyri, Iceland              fsha@fsha.is               

Skráđu ţig á póstlistann